Code of Conduct

Code of Conduct - vores globale adfærdskodeks

Personaleforeningen 2024 BSB Industry.jpg

Introduktion

Respekt for og overholdelse af loven har høj prioritet i BSB. Ved at overholde de forskellige juridiske og regulatoriske rammer, der gælder i de jurisdiktioner, hvor vi opererer, kan BSB beskytte sin integritet og omdømme. Sammen med CSR er dette udgangspunkt for, at BSB kan operere korrekt i forhold til både medarbejdere, leverandører og kunder.

Formål med Code of Conduct

Code of Conduct er en samling af regler og politiske erklæringer, der skal hjælpe medarbejderne i deres daglige beslutningstagning. Det opstiller retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig i forhold til kunder, leverandører, myndighederne og andre interessenter.

Code of Conduct gælder for alle afdelinger og ansatte i BSB, og det er vigtigt, at enhver medarbejder forstår og overholder det. For at sikre, at enhver medarbejder kender Code of Conduct, er hver leder ansvarlig for, at det er kendt og bliver overholdt i deres respektive team.

Overtrædelse af Code of Conduct

Manglende overholdelse af Code of Conduct kan resultere i dårligere omdømme for ansatte og BSB og kan medføre straf i henhold til loven eller sanktioner i henhold til bestemte sæt af regler. Disciplinære foranstaltninger kan komme på tale i tilfælde af alvorlige overtrædelser af kodeks og kan medføre irettesættelse, bøde eller afskedigelse.

Etiske regler

BSB's etiske regler sætter standarden for, hvordan vi arbejder. I alle relationer er ærlighed, integritet og professionalisme, såvel som objektivitet og fortrolighed, nøgle til BSB-medarbejderes arbejdsindsats og adfærd. Vores interessenter skal være i stand til i alle henseender at stole på BSB og måderne vi agerer på både internt og eksternt.

Menneskerettigheder

BSB overholder alle relevante love og regler, der sigter mod beskyttelse og fremme af menneskerettigheder globalt og på arbejdet.

BSB ser sine ansatte som sit største aktiv. Hver medarbejder er værdifuld, og sammen danner de grundlaget for BSB's succes.

Det er vigtigt, at medarbejderne behandler alle med værdighed og respekt. BSB accepterer ikke forskelsbehandling på grund af etnisk baggrund, køn, religion, alder eller seksuel orientering. Diskriminerende adfærd eller chikane af nogen art tolereres ikke.

Vi træner vores ansatte i menneskerettigheder, respekterer deres ret til foreningsfrihed og anerkender retten til at være medlem af en fagforening eller anden kollektive forhandlingsgruppe.

Børnearbejde

BSB støtter alle bestræbelser på at udrydde børnearbejde på lang sigt. I mellemtiden vil vi sikre, at FN's konvention om barnets rettigheder overholdes i alle aktiviteter, vi deltager i.

BSB kræver en minimumsalder på 15 år for ansatte, og børn i alderen 15-18 år kan aldrig udføre anstrengende eller potentielt farlige arbejdsopgaver. Desuden skal børn i alderen 15-18 år altid være under opsyn og understøttes med træning og hyppige dialoger med deres overordnede. Barnets bedste interesse er altid en prioritet.

Anti-korruption, bestikkelse og svig

BSB fordømmer korruption i alle dens former og tolererer den ikke i sin forretning eller med sine forretningspartnere. Hvis medarbejdere er involveret i bestikkelse eller korruption, kan de blive holdt personligt kriminelt ansvarlige og blive underkastet disciplinære forholdsregler.

De tre følgende principper gælder:

  • BSB og dens medarbejdere accepterer eller søger ikke at opnå bestikkelse i nogen form.
  • BSB foretager ikke og accepterer ikke smørelse eller returkommission af nogen art.
  • BSB's medarbejdere giver eller modtager ikke gaver med mere end symbolsk værdi, bortset fra gaver, der gives eller modtages i særlige situationer.

Grænsen mellem rigtigt og forkert kan undertiden være svær at trække på grund af forskelle i lokale kulturer, skikke og vaner. Hvis du er i tvivl, bør du som medarbejder afklare denne tvivl med din leder.

BSB tolererer ikke nogen form for svig, herunder tyveri, underslæb, hvidvaskning af penge eller misbrug af virksomhedens ejendom.

Gaver og underholdning

I normale forretningsforhold tilbydes, gives og modtages fra tid til anden gaver (inklusive underholdning). Alle medarbejdere skal udvise stor omhu med hensyn til gaver til og fra kunder, leverandører eller andre, som de kommer i professionel kontakt med.

Håndtering af fortrolige oplysninger

Alle ansatte har pligt til, ifølge loven, at beskytte fortrolige oplysninger, uanset om de indhentes fra kunder, tilknyttede virksomheder, leverandører eller kilder inden for BSB. Fortrolige oplysninger må ikke videregives til tredjepart uden ejerens samtykke.

Forhold til leverandører

BSB ønsker at hjælpe med at fremme sociale og miljømæssige forbedringer hos vores leverandører.

BSB forventer, at vores leverandører overholder nationale love og internationalt anerkendte standarder og konventioner for etiske, miljømæssige og sociale forhold.

Forhold til kunder

Målet er at sikre, at kunderne stoler på BSB og oplever værdiskabende relationer.

Al kommunikation gennem alle kanaler til alle målgrupper skal være åben, sandfærdig og utvetydig.

Håndtering af klager

Koncernen skal behandle klager fra kunder eller tidligere kunder hurtigt og retfærdigt og i overensstemmelse med gældende love og regler. BSB har udviklet procedurer til støtte for denne proces.

Whistleblower

Fra 1. marts 2023 vil en whistleblower-kanal være tilgængelig for medarbejdere i BSB. Denne kanal kan bruges til at rapportere forseelser såsom korruption, magtmisbrug, diskrimination og chikane internt, før myndigheder eller medier kontaktes.

Kontakt os

Mange tak. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Bliv ringet op

Har du spørgsmål om produkter og løsninger, eller ønsker du et uforpligtende tilbud?

Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig hurtigst muligt.