Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle leverancer og ordrer, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem parterne.

Palle løftes ned i logistikcenter i Hammelev

1. Bestillinger

BSB Industry A/S´s ydelser omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele. Evt. tegninger, illustrationer samt tekniske data i kataloger m.v. er vejledende og BSB Industry kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger i dette materiale.

Stemmer BSB Industry's ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. Rettefristen er 48 timer fra modtagelse af ordrebekræftelse.

2. Pris og betaling

Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser, med mindre ordren er omfattet af et afgivet bindende tilbud, ekskl. moms, afgifter og montering. BSB Industry forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer og valutakurser.

Kunden skal betale alle fakturaer for ydelser iht. aftalte betalingsbetingelser med mindre parterne har aftalt andet skriftligt.

3. Levering

Den estimerede Leveringstid fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse. Leveringsbetingelse er ab fabrik iht. inco terms 2020, med mindre andet er aftalt skriftligt. Levering anses for sket, når køber er kommet i besiddelse af varen eller denne er overgivet til første fremmed fragtfører.

4. Forsinket betaling

Betaling skal ske i henhold til de til enhver tid gældende betalingsbetingelse. Køber er ikke berettiget til at modregne med evt. modkrav, der ikke er anerkendt af BSB Industry.

Ved for sen betaling påløber renter 1% pr. måned fra forfaldstid til betaling sker. BSB Industry forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil hele beløbet inkl. renter er betalt.

5. Reklamationer

Reklamationer over mangler eller beskadigelser ved en leverance skal ske omgående, uden ugrundet ophold efter at manglen er konstateret og senest 5 dage efter leverancen er modtaget. Returnering af varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale. Køber må ikke godkende fragtbreve eller lignende ved modtagelse af beskadigede varer, i så fald er det for købers egen risiko, da modtagelsen derved er accepteret.

BSB Industry´s ansvar for mangler ved de leverede varer er begrænset til omlevering af eller erstatning for de mangelfulde genstande. Erstatningen kan ikke overstige købesummen for mangelfulde dele. BSB Industry er uden ansvar for og erstatter ikke driftstab, tidstab, avancetab og andet direkte tab.

6. Produktansvar

BSB Industry er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af BSB Industry. BSB Industry har tegnet produktansvarsforsikring i Danmark, for henholdsvis person og tingsskade, og kan ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav, som overstiger beløbet i policen.

Såfremt BSB Industry måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for direkte eller indirekte tab, som denne har lidt ved skadevoldende hændelser, er køber forpligtet til, at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskravet rejst af tredjemand mod BSB Industry på grundlag af den skade, som tredjemand påstår er forårsaget af leverancen. BSB Industry er uden ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og andet direkte tab erstattes ikke.

7. Ansvarsfrihed (Force Majeure)

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse. Arbejdsnedlæggelse, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som BSB Industry ikke med rimelighed har kunnet forudse, f.eks. brand, maskinskade, valutarestriktioner, manglende transportmulighed samt svigtende levering fra BSB Industry's hoved- og/eller underleverandører. Driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte avancetab erstattes ikke.

8. Gældende lov og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Download Salgs- og leveringsbetingelser

Har du spørgsmål til salgs- og leveringsbetingelser?

Kontakt

Kristian Sloth
Sales Director

Kristian Sloth

Kontakt os

Mange tak. Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Bliv ringet op

Har du spørgsmål om produkter og løsninger, eller ønsker du et uforpligtende tilbud?

Tak for din henvendelse. Vi kontakter dig hurtigst muligt.